Statut udruženja

 

Na Na sjednici Osnivačke skupštine održanoj 28.10.2006. godine, uz učešće osnivača, a na osnovu člana 12. Zakona o ududruženjima i fondacijama (Službene novine Federacije BiH broj 45/02) donesen je  

 

STATUT UDRUŽENJA GRAĐANA „SINOVI MAHALE“ MOSTAR

 

 

I  OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

Udruženje građana „Sinovi mahale“ Mostar (u daljnjem tekstu: Udruženje) je nevladino, neprofitno i nestranačko udruženje zasnovano na slobodnom povezivanju i udruživanju građana, radi ostvarivanja zadanih ciljeva utvrđenih ovim Statutom i Zakonom.

 

Član 2.

Puni naziv je: Udruženje građana „Sinovi mahale“ Mostar. Skraćeni naziv Udruženja je: „Sinovi mahale“ Mostar. Sjedište je u Mostaru, Gojka Vukovića 65 D. Udruženje svoju djelatnost obavlja na području grada Mostara i Hercegovačko-neretvanskog kantona, u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.

 

Član 3.

Ovlaštena osoba za predstavljanje i zastupanje je Predsjednik Udruženja, a u slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje sekretar Udruženja sa ovlastima koje mu daje predsjednik Udruženja.

 

Član 4.

Udruženje posjeduje pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm, a u krugu pečata nalazi se naziv i sjedište Udruženja.

 

II  CILJEVI I DJELATNOSTI

 

Član 5.

Udruženje će obavljati sljedeće djelatnosti:

 • provoditi program sportske rekreacije,
 • okupljati djecu, mlade i odrasle građane u cilju razvoja sporta i sportske kulture,
 • organizirati škole fudbala i košarke za djecu i omladinu,
 • organizirati sportska takmičenja i učestvovati u sportskim takmičenjima,
 • organizirati prigodne turnire, sportsko-rekreacijske i kulturno-zabavne priredbe,
 • izgrađivati i poticati na očuvanje životne sredine,
 • razvijati ekološku kulturu i ponašanje, kulturu življenja i stanovanja,
 • brinuti za izgled naselja, mjesta stanovanja,  
 • organizirati akcije čišćenja i uređivanja naselja, obala rijeke Neretve,
 • učestvovati na konkursima i takmičenjima za najljepše dvorište, najbolje održavanu zgradu i slično,
 • sarađivati s drugim istovrsnim udruženjima i organizacijama
 • obavljati i druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom

 

 

III  ČLANOVI UDRUŽENJA

 

Član 6.

Članom Udruženja može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruženju i koja prihvata odredbe ovog Statuta. Članom Udruženja mogu postati i pravne osobe. Članstvo u Udruženju one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

Članstvo može biti redovno i počasno. Redovni članovi Udruženja plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.

 

Član 7.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovnim članom Udruženja podnosi zahtjev Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu u članstvo.

Redovni članovi potpisuju pristupnicu kojom se obavezuju na učešću u radu Udruženja, te poštivanje odredbi statuta Udruženja i drugih akata kao i odluka organa Udruženja.

 

Član 8.

Upravni odbor može predlagati imenovanje počasnih članova Udruženja, a konačnu odluku donosi Skupština. Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruženja.

 

Član 9.

Redovni članovi Udruženja imaju pravo:

 • učestvovati u aktivnostima Udruženja,
 • biti informirani o radu Udruženja,
 • birati i biti birani u organe upravljanja Udruženjem.

 

Redovni članovi imaju dužnost:

 • poštovati odluke organa Udruženja,
 • poštovati odredbe Statuta,
 • plaćati redovno godišnju članarinu.

 

Član 10.

Redovno članstvo prestaje:

 • istupanjem,
 • isključenjem zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu,
 • isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta.

 

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju odnosno o odbijanju zahtjeva za prijem u članstvo, može se u roku od 15 dana podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

 

IV  ORGANI UPRAVLJANJA

 

Član 11.

Organi upravljanja Udruženjem su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik Udruženja
 • Sekretar Udruženja
 • Blagajnik Udruženja
 • Nadzorni odbor

 

Član 12.

Skupština Udruženja je najviši organ upravljanja. Skupštinu čine svi redovni članovi Udruženja.

 

Član 13.

Skupština Udruženja nadležna je i obavlja sljedeće poslove:

 • donosi Statut te njegove izmjene i dopune i druge opće akte udruženja,
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora,
 • donosi finansijske izvještaje i usvaja izvještaj o radu,
 • odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku Udruženja,
 • odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora,
 • donosi sve odluke u vezi s radom Udruženja za koje nije nadležan Upravni odbor ili predsjednik
 • rješava o žalbama članova Udruženja u drugom stepenu.
 • bira i opoziva osobu za predstavljanje i zastupanje.

 

Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Skupštinu saziva Upravni odbor ili predsjednik Upravnog odbora. Upravni odbor ili predsjednik Upravnog odbora obavezan je sazvati zasjedanje Skupštine u roku od 30 dana od dana kada to predlože deset redovnih članova Udruženja.

Upravni odbor dužan je pozive za zasjedanje Skupštine dostaviti članovima najmanje sedam dana prije dana zasjedanja.

Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku iz stava 3. ovog člana, osnivači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.

 

Član 14.

Skupština punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina redovnih članova udruženja.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova, osim u slučaju iz člana 27. stava 2.

 

Član 15.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja i najviši organ upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.

Upravni odbor čini 5 članova koje bira Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine uz mogućnost da budu ponovo birani. Upravni odbor bira predsjednika Upravnog odbora, koji je ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Udruženja.

Upravni odbor bira sekretara Udruženja iz svojih redova.

Upravni odbor bira blagajnika Udruženja iz svojih redova.

 

 

 

Član 16.

Upravni odbor:

 • imenuje i razrješava predsjednika, sekretara i blagajnika Udruženja,
 • priprema nacrt Statuta i drugih akata,
 • saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja,
 • izvršava odluke Skupštine,
 • imenuje redovne članove Udruženja i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
 • odlučuje o isključenju iz članstva,
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruženja,
 • odlučuje o korištenju imovine udruženja,
 • donosi prijedlog godišnjeg plana rada udruženja,
 • donosi odluku o zaključivanju ugovora,
 • donosi odluku o udruživanju s drugim organizacijama i koordinacijama i imenuje osobu koja će ga predstavljati,
 • donosi odluku o kriteriju i prioritetima programskih sadržaja,
 • donosi odluku o pokretanju postupka o odgovornosti i razrješenju predsjednika Upravnog odbora,
 • donosi odluku o opisu poslova i obaveza sekretara i blagajnika Udruženja,
 • obavlja i druge poslove koje mu Skupština stavi u nadležnost.

 

Član 17.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

 

Član 18.

Predsjednik Upravnog odbora je ujedno i predsjednik Udruženja i predsjednik Skupštine.

Predsjednik Upravnog odbora:

 • zastupa i predstavlja Udruženje, te odgovara za zakonitost rada Udruženja,
 • imenuje ovlaštene potpisnike za finansijsko poslovanje Udruženja,
 • organizira i rukovodi poslovanjem Udruženja, te potpisuje akte unutar Udruženja.

 

Mandat predsjednika traje četiri godine.

U slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje sekretar Udruženja sa ovlastima koje mu daje predsjednik Udruženja.

 

Član 19.

Predsjednik može biti rezriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran i to:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ako ne postupa u skladu sa uputama i smjernicama Skupštine i Upravnog odbora,
 • ako djeluje protivno zakonu ili Statutu ili
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu udruženja.

 

Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora ili deset redovnih članova Udruženja. U slučaju razrješenja, Skupština će odlučiti o tome hoće li razriješeni predsjednik ostati članom Upravnog odbora.

Član 20.

Sekretar Udruženja vrši dužnost četiri godine. U slučaju spriječenosti, sekretara Udruženja zamjenjuje osoba koju na njegov prijedlog imenuje Upravni odbor. Sekretar je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru. Sekretar Udruženja:

 • vodi registar članova Udruženja,
 • vodi zapisnike na sjednicama Upravnog odbora i Skupštine,
 • vodi i čuva arhivu Udruženja,
 • obavlja stručne i druge poslove za potrebe Udruženja.

 

Član 21.

Blagajnik Udruženja vrši dužnost četiri godine. Blagajnik Udruženja vodi dokumentaciju finansijskog poslovanja Udruženja, za svoj rad odgovara Upravnom odboru.

 

Član 22.

Nadzorni odbor bira Skupština. Nadzorni odbor ima tri člana koji vrše dužnost na vrijeme od četiri godine.

Nadzorni odbor:

 • kontrolira provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Udruženja,
 • vrši kontrolu o izvršenju ugovornih i drugih obaveza Udruženja,
 • prati poštivanje odredaba ovog Statuta, te drugih općih akata Udruženja,
 • kontrolira, prati i analizira materijalno-finansijsko poslovanje Udruženja.

 

 

 

V  IMOVINA UDRUŽENJA, NAKNADA TROŠKOVA I FINANSIJSKA GODINA

 

Član 23.

Upravni i Nadzorni odbor Skupštine može se razriješiti i prije isteka mandata na koji su izabrani, ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obaveze. Ukoliko se razrješava cijeli Upravni odbor ili Nadzorni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove, tada bira nove na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

 

Član 24.

Udruženje pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona, namjenskih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave, obavljanja dopuštenih djelatnosti u skladu sa zakonom te iz drugih pravno dopuštenih izvora.

Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje cilja osnivanja Udruženja.

O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.

Udruženje upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i finansijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

 

 

 

 

Član 25.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruženja, članovi imaju pravo na naknadu.

O visini naknade odlučuje Upravni odbor.

 

Član 26.

Finansijska godina Udruženja počinje 1. januara, a završava 31. decembra iste godine. Svi prihodi i rashodi određuju se finansijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. Po završetku godine, za  koju je donesen finansijski plan, sastavlja se završni račun.

 

 

VI  PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

 

Član 27.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom.

Odluku o prestanku rada Udruženja donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova Udruženja.

 

Član 28.

U slučaju prestanka rada Udruženja, njegova se imovina predaje 7. osnovnoj školi u MZ Donja mahala.

 

VII  INFORMISANJE ČLANSTVA I JAVNOST RADA

 

Član 29.

Članovi Udruženja imaju pravo uvida u rad organa Udruženja i odluke koje ti organi donose.

Informacije o aktivnostima Udruženja, radu organa Udruženja, te odlukama koje su donesene članovi dobivaju putem javnog oglašavanja na za to primjerenim mjestima.

Djelovanje Udruženja je javno i otvoreno svim ljudima dobre volje bez obzira na njhovu različitost. Radi ostvarivanja načela javnosti o radu Udruženja, isto osigurava predstavnicima javnog informisanja uslove za praćenje rada.

 

 

VIII  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 30.

Statut Udruženja stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruženja pri nadležnom kantonalnom organu uprave.

 

 

 

 

U Mostaru, 28.10.2006.                                              Predsjedavajući Osnivačke skupštine:

Broj: OS-1/2006                                                            Miro Salčin